top of page

Chairperson

Akira Kakugo (Hokkaido Univ.)

Vice-chairperson

Yukikazu Takeoka (Nagoya Univ.)

Advisory Board

Jian Ping Gong (Hokkaido Univ.)
Kohzo Ito (The Univ. of Tokyo)
Kazunori Kataoka (Innovation Center of NanoMedicine)
Takashi Miyata (Kansai Univ.)
Yukio Nagasaki (Tsukuba Univ.)
Mitsuhiro Shibayama (CROSS)
Masayoshi Watanabe (Yokohama Nat. Univ.)
Ryo Yoshida (The Univ. of Tokyo)

Local Organizing Committee

(*: Executive secretary)

Taka-aki Asoh (Osaka Univ.)
Shohei Ida (The Univ. of Shiga Prefecture)
*Eri Ito (Menicon Co., Ltd.)
Takeshi Ueki (NIMS)
Younsoon Kim(POSTECH)
Takamasa Sakai (The Univ. of Tokyo)
Daisuke Suzuki (Shinshu Univ.)
Kimio Sumaru (AIST)
*Yoshikazu Takeoka (Nagoya Univ.)
Tasuku Nakajima (Hokkaido Univ.)
Takayuki Nonoyama (Hokkaido Univ.)
*Akira Matsumoto (Tokyo Medical and Dental Univ.)
Koichi Mayumi (The Univ. of Tokyo)
Nobuyoshi Miyamoto (Fukuoka Institute of Technology)
Katsuhiro Yamamoto (Nagoya Institute of Technology)
*Xiang Li (Hokkaido Univ.)
Dan King (Hokkaido Univ.)

bottom of page